Algemene Voorwaarden | Privacy Policy

Lees deze algemene voorwaarden voor het plaatsen van uw bestelling


Is uw artikel op maat gemaakt of is er een aanpassing gemaakt in het model? Dan kunt u het artikel niet retourneren. Er kunnen kosten zitten aan vermaken of aanpassen.
Dit verstaan wij onder op maat gemaakt:
- indien er mondeling of schriftelijk een afspraak gemaakt is het aangeboden artikel op welke wijze dan ook te veranderen of onze standaard maten te veranderen naar uw wens.
- Indien u in de opmerkingen tijdens het bestellen aangeeft het artikel op welke wijze dan ook te veranderen of aan te passen.
- Indien er een artikel speciaal voor u geheel op maat gemaakt wordt. Ontworpen door ons of door uzelf.
- Als de afmetingen uiteindelijk anders zijn dan door u in eerste instantie opgegeven kunnen er kosten zijn aan de aanpassing of vermaken van het artikel.
- Wij geven geen garantie op steentjes u dient artikelen met steentjes met extra zorg te behandelen.


Niets van deze website mag worden gekopieerd of zonder toestemming elders gepubliceerd.
Het is niet toegestaan artikelen te kopen met als enig doel deze door te verkopen aan derden.

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingenArtikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Julia Ryazanova, BamBella

Oostermeent zuid 32 1274 SV Huizen

Telefoonnummer 0611748523 Bereikbaar ma/vr 9.00 tot 15.00 Maandag ook van 17.00 - 20.00

E-mailadres: bambella@live.nl

KvK-nummer: 59652632

Btw-identificatienummer: NL219024662B01Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de

gegevens over de toezichthoudende autoriteit:Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

- de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

- de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;

- een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van verzending;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.


Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van diensten:

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.


Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen X dagen/weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
De garantie geldt niet indien:
De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


Artikel 11 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.


Artikel 13 - Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 14 - Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.
Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


Artikel 15 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.


Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

GEDRAGSCODE PROMOTIONELE KANSSPELEN 2014
Inhoudsopgave
Preambule 1
Artikel 1 Definities 1
Artikel 2 Tijd en hoeveelheid 1
Artikel 3 Kosten 2
Artikel 4 Prijzen of premies 2
Artikel 5 Werving en promotie 2
Artikel 6 Minderjarigen 3
Artikel 7 Algemene spelvoorwaarden 3
Artikel 8 Klein promotioneel kansspel 4
Artikel 9 Klachten 4
Artikel 10 Informatie over de gedragscode 4
Artikel 11 Inwerkingtreding 4
Toelichting bij Preambule 5
Toelichting bij artikel 1 Definities 6
Toelichting bij artikel 2 Tijd en hoeveelheid 6
Toelichting bij artikel 3 Kosten 7
Toelichting bij artikel 4 Prijzen of premies 7
Toelichting bij artikel 5 Werving en promotie 8
Toelichting bij artikel 6 Minderjarigen 8
Toelichting bij artikel 7 Algemene spelvoorwaarden 9
Toelichting bij artikel 8 Klein promotioneel kansspel 91
Preambule
1. Ingevolge de Wet op de kansspelen is het verboden gelegenheid te geven om mee te
dingen naar prijzen of premies, indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige
kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen
uitoefenen, tenzij daarvoor vergunning is verleend.
2. Voor het organiseren van promotionele kansspelen kan geen vergunning worden verleend
op grond van de Wet op de kansspelen. Indien echter wordt voldaan aan de voorwaarden
zoals beschreven in deze gedragscode, is het toegestaan promotionele kansspelen te
organiseren. Op het moment dat niet wordt voldaan aan de gedragscode overtreedt de
aanbieder de Wet op de kansspelen.
3. De gewijzigde gedragscode promotionele kansspelen treedt op 1 januari 2014 in werking.
4. Promotionele kansspelen mogen uitsluitend ter promotie van een product, dienst of
organisatie dienen en mogen niet als een zelfstandige activiteit worden aangeboden.
5. De aanbieder verplicht zich ertoe een promotioneel kansspel met inachtneming van de
bepalingen van deze gedragscode te organiseren. Daarbij dient de code niet alleen naar de
letter, maar ook naar de geest te worden toegepast.
6. De gedragscode promotionele kansspelen zal bij vaststelling van de Wet op de kansspelen
tot regulering van kansspelen op afstand wederom worden herzien.
Artikel 1 Definities
In deze code wordt verstaan onder:
1. Aanbieder: een natuurlijke of rechtspersoon die gelegenheid geeft tot de deelname aan
een promotioneel kansspel.
2. Communicatiekosten: kosten die direct verband houden met het tot stand brengen van
een verbinding of contact tussen een aanbieder van en een deelnemer aan een
promotioneel kansspel.
3. Deelnemer: een natuurlijke of rechtspersoon die meedingt naar prijzen of premies in een
promotioneel kansspel.
4. Minderjarige: een natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.
5. Ouder: een ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige.
6. Promotie: elke vorm van bevordering, direct of indirect, van de naamsbekendheid van een
organisatie of de afzet van goederen of diensten.
7. Promotioneel kansspel: het, bij wijze van promotie, geven van gelegenheid om mee te
dingen naar prijzen of premies, waarbij de aanwijzing van de winnaars geschiedt door
enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed
kunnen uitoefenen.
8. Trekking: de aanwijzing van de winnaar(s) van prijzen of premies op een bepaald
moment.
Artikel 2 Tijd en hoeveelheid
Een aanbieder biedt maximaal éénmaal per jaar per product, dienst of organisatie een
promotioneel kansspel aan. Een promotioneel kansspel is tijdelijk van aard en omvat maximaal
twintig trekkingen.2
Artikel 3 Kosten
1. Aan de deelname aan een promotioneel kansspel worden geen andere dan de in het tweede lid
genoemde communicatiekosten verbonden.
2. De aanbieder mag bij een deelnemer aan een promotioneel kansspel uitsluitend
communicatiekosten in rekening brengen tot ten hoogste 0,45 euro per deelname.
3. De hoogte van de in het tweede lid genoemde kosten zijn voorafgaand aan deelname aan een
promotioneel kansspel duidelijk kenbaar gemaakt.
4. Producten of diensten waaraan de mogelijkheid tot deelname aan een promotioneel kansspel is
verbonden hebben geen hogere aanschafprijs dan producten of diensten die zonder een
dergelijke mogelijkheid worden aangeboden.
5. De aanbieder verschaft de kansspelautoriteit desgevraagd informatie over de
communicatiekosten.
Artikel 4 Prijzen of premies
1. De totale economische waarde van de beschikbaar gestelde prijzen of premies per
promotioneel kansspel bedraagt maximaal € 100.000,- per jaar.
2. De aanbieder van een promotioneel kansspel maakt voorafgaand aan de deelname duidelijk
wat de totale waarde van het prijzenpakket is en welke en hoeveel prijzen of premies per
promotioneel kansspel gewonnen kunnen worden.
3. Van alle prijzen of premies wordt een omschrijving gegeven waaruit de economische waarde
blijkt of waaruit deze kan worden afgeleid.
4. De prijzen dienen in overeenstemming te zijn met de goede smaak, de goede zeden en het
fatsoen.
5. De aanwijzing van de winnaar(s) van prijzen of premies uit de deelnemers geschiedt op
onpartijdige wijze.
6. De aanbieder toont op verzoek van de Kansspelautoriteit aan hoe de aanwijzing der winnaars
geschiedt.
7. De aanbieder voorziet op verzoek van de deelnemer of de Kansspelautoriteit in een overzicht
van uitgekeerde prijzen of premies van het promotionele kansspel.
8. De resultaten van een trekking worden binnen drie maanden na de beëindiging van het
promotionele kansspel bekendgemaakt.
9. Alle uitgeloofde prijzen of premies waar deelnemers recht op hebben worden daadwerkelijk
uitgekeerd.
Artikel 5 Werving en promotie
1. De oproep tot deelname aan een promotioneel kansspel bevat de naam van het te promoten
product, de dienst of organisatie. Deze oproep alsmede de inhoudelijke informatie over een
promotioneel kansspel is op generlei wijze misleidend of onvolledig en wekt geen valse
verwachtingen bij de deelnemers.
2. De aanbieder draagt er zorg voor dat aan wervings- en reclameactiviteiten op zorgvuldige en
evenwichtige wijze vorm wordt gegeven, waarbij in het bijzonder wordt gewaakt voor het
aanzetten tot onmatige deelname aan de door de aanbieder georganiseerde promotionele
kansspelen.3
Artikel 6 Minderjarigen
1. De aanbieder betracht grote zorgvuldigheid en terughoudendheid bij het aanbieden van een
promotioneel kansspel aan minderjarigen of het oproepen van minderjarigen tot deelname aan
een promotioneel kansspel.
2. Voor promotionele kansspelen gericht of mede gericht op minderjarigen geldt dat de
aangeboden prijzen of premies geschikt zijn voor minderjarigen en hen geen morele, mentale
of fysieke schade berokkenen. Daarbij wordt rekening gehouden met het bevattingsvermogen
en het verwachtingspatroon van minderjarigen met betrekking tot de aangeboden prijzen of
premies.
3. De aanbieder van een promotioneel kansspel verzamelt geen persoonsgegevens van
minderjarigen, noch laat deze verzamelen, zonder verifieerbare toestemming van een ouder
van de minderjarige, tenzij dat noodzakelijk is om de minderjarige contactgegevens van zijn
ouder te vragen teneinde toestemming te verkrijgen voor het uitreiken van prijzen of premies.
4. De aanbieder stelt aan een minderjarige de voorwaarde dat diens ouder toestemming verleent
voor deelname aan een promotioneel kansspel.
Artikel 7 Algemene spelvoorwaarden
1. De aanbieder van een promotioneel kansspel stelt algemene spelvoorwaarden op. De algemene
spelvoorwaarden worden gratis ter beschikking gesteld aan deelnemers en potentiële
deelnemers en zijn op eenvoudige wijze te raadplegen.
2. De algemene spelvoorwaarden van een promotioneel kansspel bevatten ten minste de
volgende gegevens:
a. de naam en het adres van de aanbieder;
b. de naam van het te promoten product, de dienst of organisatie;
c. de termijn waarbinnen deelname aan het promotionele kansspel mogelijk is;
d. de wijze waarop de deelnemer kan deelnemen;
e. de hoogte van de eventuele communicatiekosten, met een maximum van 0,45 euro per
deelname;
f. het aantal te winnen prijzen of premies en een beschrijving daarvan en de waarde daarvan;
g. de wijze waarop winnaars worden aangewezen en het aantal trekkingen;
h. de wijze van bekendmaking van de winnaar(s);
i. de datum van trekking en uitreiking van prijzen of premies;
j. de vermelding dat bij een deelname aan het promotionele kansspel door een minderjarige tot
16 jaar de toestemming van een ouder noodzakelijk is;
k. de wijze van inhouding of aangifte van eventuele kansspelbelasting;
l. de wijze waarop de algemene spelvoorwaarden en eventuele andere informatie betreffende het
promotionele kansspel verkrijgbaar zijn;
m. de wijze waarop klachten over het promotionele kansspel kunnen worden ingediend en de
daarbij te volgen procedure; en
n. de vermelding dat de aanbieder in overeenstemming met deze gedragscode handelt.
3. De algemene spelvoorwaarden mogen niet tijdens de looptijd van een promotioneel kansspel
ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.4
Artikel 8 Klein promotioneel kansspel
1. Een promotioneel kansspel wordt aangemerkt als een klein promotioneel kansspel indien de
totale waarde van de prijzen of premies ten hoogste € 4500,- bedraagt.
2. De volgende artikelen van deze gedragscode zijn niet van toepassing op een klein promotioneel
kansspel:
a. artikel 2;
b. artikel 4.1; en
c. artikel 7.
Artikel 9 Klachten
1. Een ieder die meent dat een aangeboden promotioneel kansspel niet voldoet aan één of meer
bepalingen van deze gedragscode kan daarover een schriftelijke klacht indienen bij de aanbieder(s)
van dit spel.
2. In geval de klacht een promotioneel kansspel betreft waarbij verschillende aanbieders betrokken
zijn, kan de klager volstaan zijn klacht bij één van de aanbieders in te dienen. In dat geval wordt
de partij die is aangeschreven verondersteld de aanbieder van het promotionele kansspel te zijn.
3. Een aanbieder is verplicht een klachtenprocedure op te stellen en het adres en/of
telefoonnummer kenbaar te maken dat kan worden gebruikt om eventuele klachten in te dienen.
4. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, kan de klager zijn klacht
alsnog indienen bij de kansspelautoriteit.
5. Indien een klager zijn klacht, in afwijking van het eerste of tweede lid, direct bij de
kansspelautoriteit indient, stuurt de kansspelautoriteit de klacht ter behandeling door naar de
aanbieder.
Artikel 10 Informatie over de gedragscode
Voor informatie over de werking van deze gedragscode kan contact worden opgenomen met:
De kansspelautoriteit
Postbus 298
2501 CG Den Haag
070-302 1300
info@kansspelautoriteit.nl
Artikel 11 Inwerkingtreding
Deze gedragcode treedt op 1 januari 2014 in werking en vervangt de sinds 1 januari 2006
geldende gedragscode.5
TOELICHTING BIJ GEDRAGSCODE PROMOTIONELE KANSSPELEN
Toelichting bij Preambule
Ingevolge de Wet op de kansspelen is het aanbieden van kansspelen zonder vergunning niet
toegestaan. De wet maakt daarbij geen onderscheid tussen kansspelen met of zonder inleg. De
vergunningplicht geldt in beginsel voor alle typen kansspelen, ook promotionele kansspelen. Aan
deze vergunningsplicht hoeft niet te worden voldaan als promotionele kansspelen voldoen aan de
voorwaarden die zijn gesteld in deze gedragscode.
De hoofddoelstelling van het Nederlandse kansspelbeleid ‘het reguleren en beheersen van
kansspelen, met bijzondere aandacht voor het tegengaan van kansspelverslaving, het beschermen
van de consument en het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit’ wordt met de gedragscode
gediend: door strikte voorwaarden te stellen, zullen de financiële risico’s en risico’s van
kansspelverslaving voor consumenten worden beperkt. Tegelijkertijd wordt tegemoet gekomen aan
de behoefte van kansspelvergunninghouders en het bedrijfsleven om promotionele kansspelen aan
te bieden en aan de behoefte van consumenten om aan promotionele kansspelen deel te nemen.
Onder promotionele kansspelen wordt verstaan: het, bij wijze van promotie, geven van
gelegenheid om mee te dingen naar prijzen of premies, waarbij de aanwijzing van de winnaars
geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende
invloed kunnen uitoefenen.
De in de Wet op de kansspelen genoemde kansspelen kunnen ook als promotioneel kansspel
worden aangeboden voorzover aan de voorwaarden van deze gedragscode is voldaan. Eventuele
intellectuele eigendomsrechten die gevestigd zijn op bepaalde kansspelen of spelconcepten dienen
vanzelfsprekend gerespecteerd te worden.
Vergunninghouders en kansspelen waarvoor een vergunning is afgegeven
De kansspelen waarvoor vergunning is verleend vallen buiten het toepassingsbereik van de
gedragscode. Indien een vergunninghouder een promotioneel kansspel organiseert, waarbij een
eigen product als prijs fungeert, dient de vergunninghouder in dit geval ook aan alle voorwaarden
van de gedragscode te voldoen. Het promotionele kansspel mag alleen aangeboden worden als
bepaalde voorwaarden in de vergunning of bijvoorbeeld een specifieke reclamecode dit niet
verbieden. Als een aanbieder zonder vergunning een product van een vergunninghouder, met diens
instemming, als prijs van een promotioneel kansspel aanbiedt, dan moet deze aanbieder in dit
geval voldoen aan alle voorwaarden van de gedragscode.6
Toelichting bij artikel 1 Definities
Lid 6. Promotie
Het organiseren van een kansspel met als enkele doel om daarmee persoonsgegevens te
verzamelen voldoet niet aan de gedragscode.
Lid 7. Promotioneel kansspel:
Bij het aanbieden van het promotionele kansspel moet duidelijk zijn wat het onderwerp van
promotie is. Daarnaast is het kanselement bepalend: een speler heeft geen overwegende invloed
op het winnen van prijzen of premies.
Voorbeelden van het kanselement bij promotionele kansspelen zijn:
a. deelnemers sturen een antwoord op een vraag in. Uit alle goede inzendingen wordt een
winnaar getrokken. Het kanselement is de trekking uit alle goede inzendingen;
b. een willekeurige zak chips met daarin een voorwerp dat recht geeft op prijzen of premies;
c. sweepstakes waarbij voorafgaand aan deelname de winnaars of winnende elementen van
prijzen of premies bepaald zijn.
Lid 8. Trekking:
Een promotioneel kansspel is tijdelijk van aard en omvat maximaal 20 trekkingen. Bij een trekking
kunnen meerdere winnaars worden aangewezen. Aanbieders moeten nadrukkelijk onderscheid
maken tussen de winnaars die bij een enkele trekking worden aangewezen, en de wijze waarop die
winnaars worden bekend gemaakt. Als een aanbieder ervoor kiest om bijvoorbeeld elk uur een
winnaar bekend te maken, moet duidelijk zijn dat deze winnaars het resultaat zijn van de trekking
op datum X, tijdstip Y.
Toelichting bij artikel 2 Tijd en hoeveelheid
In artikel 2 wordt het woord ‘of` gebruikt. Daaronder is mede begrepen de situatie dat meer dan
één van de genoemde gevallen zich tegelijk voordoen.
In het onderstaande worden enkele voorbeelden beschreven om aan te geven wat binnen de
kaders van de gedragscode valt.
Voorbeeld 1:
Een frisdrankproducent genaamd FRIS mag eenmaal per jaar het merk FRIS promoten met een
promotioneel kansspel. Daarnaast mag FRIS zijn product FRIS Light eenmaal per jaar promoten op
basis van een promotioneel kansspel. FRIS kan in hetzelfde jaar ook voor zijn product
sinaasappelsap een promotioneel kansspel aanbieden. Ditzelfde voorbeeld kan gegeven worden
met smaakvarianten van een product. Deze worden als afzonderlijke producten beschouwd.
Voorbeeld 2:
Een maandblad kan per vier weken een trekking organiseren van het promotionele kansspel dat
het gehele jaar loopt bij promotie voor het maandblad. In het blad kunnen binnen de kaders van
deze gedragscode verschillende producten van adverteerders worden aangeprezen met behulp van
een promotioneel kansspel.
Voorbeeld 3:7
Een bepaalde programmareeks op televisie kan éénmaal per jaar met een promotioneel kansspel
worden gepromoot. Indien deze programmareeks elke week wordt uitgezonden dan kan twintig
maal één of meer winnaars per uitzending worden aangewezen. Een programmareeks is een
logischerwijs bij elkaar horende reeks van uitzendingen van een bepaald programma (bijvoorbeeld
een serie, quiz of de ochtendshow op de radio).
Voorbeeld 4:
Filiaalbedrijven maken deel uit van een organisatie, maar kunnen zelfstandig aanbieder zijn van
een promotioneel kansspel zonder dat dit ten koste gaat van de ene mogelijkheid tot aanbieden
per jaar per organisatie. Het onderscheidende criterium zit in het lokale of regionale karakter van
het promotionele kansspel. Dit betekent dat het lokale of regionale promotionele kansspel zich
moet onderscheiden van een landelijk gericht promotioneel kansspel voor de gehele organisatie.
Dit kan tot uiting komen in bijvoorbeeld de wijze van communicatie met doelgroep of
verspreidingsgebied van promotiemateriaal.
Voorbeeld:
Een filiaalbedrijf in Rotterdam van een doe-het-zelf winkelbedrijf organiseert een promotioneel
kansspel. Het winkelbedrijf kan daarnaast voor al haar filiaalbedrijven een landelijke promotioneel
kansspel organiseren. De twee promotionele kansspelen moeten een verschillend karakter hebben
en op zichzelf staan.
Toelichting bij artikel 3 Kosten
De aanbieder van een promotioneel kansspel mag alleen communicatiekosten, inclusief BTW, in
rekening brengen bij de deelnemer, eventueel via een tussenpersoon zoals een telecom bedrijf.
Indien kosten aan de deelnemer worden doorberekend die uitgaan boven de € 0,45 per deelname
of niet onder de definitie van communicatiekosten vallen, dan worden deze kosten beschouwd als
inleg. Hiermee valt het promotionele kansspel buiten de werking van de gedragscode. Op basis van
de Wet op de kansspelen is het verboden dit spel zonder vergunning aan te bieden.
Toelichting bij artikel 4 Prijzen of premies
Lid 1. De prijzen of premies van filiaalbedrijven van een organisatie mogen bij elkaar opgeteld bij
een landelijke actie niet boven de € 100.000,- uitkomen, exclusief kansspelbelasting.
Lid 2. Van een deelnemer mag geen andere tegenprestatie om voor een prijs in aanmerking te
komen worden verlangd, dan dat deze verifieert of laat verifiëren of er recht op een prijs bestaat.
Het al dan niet meewerken aan promotionele activiteiten mag niet leiden tot hogere prijzen of
premies dan voorafgaand aan deelname aan het promotionele kansspel bekend is gemaakt.
Lid 3. De economische waarde van prijzen of premies is niet altijd te omschrijven of duidelijk te
maken. In voorkomende gevallen volstaat een beschrijving van prijzen of premies.
Voorbeeld:
Een prijs in een promotioneel kansspel van een muziekzender is een ontmoeting met een
muzikant. Deze prijs heeft geen bepaalde economische waarde. Een omschrijving van de prijs
voorafgaand aan de trekking volstaat.8
Lid 5. Op meerdere manieren kan het begrip ‘op onpartijdige wijze’ worden ingevuld bij het
toekennen van prijzen of premies door:
a. een notaris;
b. een gerechtsdeurwaarder;
c. een persoon die geen direct belang heeft bij de aanbieder of het aangeboden spel;
d. een instrument (bijvoorbeeld een computer) dat op onpartijdige wijze tot aanwijzing van
winnaars kan komen.
Dit laat onverlet dat de aanbieder andere personen kan aanwijzen die een prijs kunnen toewijzen,
mits deze als onpartijdig kan worden gekwalificeerd.
Lid 9. Dit lid dient ter bescherming van de consument. Zogenaamde sweepstakes blijven nog
steeds toegestaan.
Toelichting bij artikel 5 Werving en promotie
Werving en promotie mogen niet misleidend zijn.
Enkele voorbeelden van misleiding zijn:
a. de suggestie dat de ontvanger reeds winnaar is van een prijs, bijvoorbeeld door de vermelding
van de naam van de ontvanger op een uittreksel uit de lijst van winnaars;
b. het gebruik van nabootsingen van cheques of andere waardepapieren, zonder een doordruk
‘specimen’ of andere aanduiding dat er slechts sprake is van een voorbeeld zonder waarde;
c. de suggestie dat de ontvanger een grotere kans maakt op een prijs dan andere deelnemers,
bijvoorbeeld door de naam van een ander te voorzien van een doordruk ‘verliezer’;
d. het in grote letters vermelden dat een ontvanger reeds winnaar is van een prijs, terwijl uit
lezing van de algemene voorwaarden blijkt dat de ontvanger daarop slechts kans heeft;
e. het onvoldoende relativeren van de winkans van de ontvanger, door de indruk te geven dat de
ontvanger reeds gewonnen heeft, terwijl dit niet in de mailing zelf maar in de bijlage(n) of het
reglement ontkracht wordt; en
f. het aanmerken van iedere ontvanger van een sweepstake als ‘winnaar’ (‘everybody wins’
methode) waarbij slechts een prijs van minieme waarde wordt toegekend.
Toelichting bij artikel 6 Minderjarigen
Lid 1. Voor minderjarigen geldt een bijzondere zorgplicht bij het aanbieden van een promotioneel
kansspel. Een zorgplicht betekent dat rekening wordt gehouden met het bevattingsvermogen van
minderjarigen. Een algemene norm is daarvoor niet beschikbaar. Wel geldt dat de zorgplicht
aansluit op alles dat in de gemiddelde omgang met minderjarigen als normaal voor een bepaalde
leeftijd wordt beschouwd.
Lid 2. De aangeboden prijzen dienen aan te sluiten bij het verwachtingspatroon en het
bevattingsvermogen van een minderjarige.
Voorbeeld:
Bij een promotioneel kansspel gericht op minderjarigen past het niet om een auto als prijs aan te
bieden.9
Lid 4. Voor minderjarigen dienen de ouders of wettelijke vertegenwoordigers toestemming te
verlenen voor deelname aan het promotionele kansspel. Tijdens bijvoorbeeld de prijsuitreiking kan
gecontroleerd worden of toestemming is verleend.
Toelichting bij artikel 7 Algemene spelvoorwaarden
De aanbieder van een promotioneel kansspel stelt algemene spelvoorwaarden op en maakt deze
kenbaar aan de deelnemers. Deze voorwaarden kunnen worden vermeld op bijvoorbeeld het
product zelf, teletekst van de televisiezender of op de internetsite van het programma. Hier worden
zaken weergegeven als de algemene spelvoorwaarden, het tarief voor deelname en een
klachtenlijn.
Toelichting bij artikel 8 Klein promotioneel kansspel
Met dit artikel wordt een ondergrens voor kleine promotionele kansspelen gecreëerd. Met name bij
het midden- en kleinbedrijf en in de detailhandel bestaat behoefte aan de mogelijkheid om zonder
al te veel administratieve lasten toch een klein promotioneel kansspel aan te bieden bij het
promoten van producten, diensten of organisatie.
Ook voor aanbieders van prijspuzzels en andere kleine promotionele kansspelen is behoefte aan
een mogelijkheid om zonder al te veel administratieve lasten en beperking in tijd en hoeveelheid
gelegenheid te geven om bij promotie relatief kleine prijzen beschikbaar te stellen.
Promotionele kansspelen met een prijzenpakket tot € 4500,-, maar waarvoor de
communicatiekosten voor een deelnemer boven de gelimiteerde communicatiekosten uitkomen,
worden niet tot de kleine promotionele kansspelen gerekend en moeten voldoen aan alle
voorwaarden van de gedragscode.
Promotionele kansspelen met een prijzenpakket tussen € 4500,- en € 100.000,- waarvoor geen
communicatiekosten worden berekend, worden niet tot de kleine promotionele kansspelen
gerekend en moeten voldoen aan alle voorwaarden van de gedragscode.
Voor kleine promotionele kansspelen geldt niet de beperking dat deze slechts één keer per jaar
aangeboden mogen worden. Wel blijft gelden dat een promotioneel kansspel tijdelijk van aard is.
Verschillende kleine promotionele kansspelen die worden georganiseerd voor een en hetzelfde
product, dienst of organisatie moeten daarom duidelijk verschillend van karakter zijn.
Hoewel het niet verplicht is om uitgebreide spelvoorwaarden op te stellen bij een gratis klein
promotioneel kansspel, wordt wel aanbevolen om (beknopte) spelvoorwaarden op te stellen die
duidelijkheid scheppen voor zowel aanbieder als deelnemer.
Toelichting bij artikel 9 Klachten
Lid 1. De klacht dient deugdelijk te worden gemotiveerd.
Lid 4. Indien een klacht bij de kansspelautoriteit wordt ingediend behandelt deze de klacht conform
haar klachtenreglement.

Privacybeleid BamBella
Versie 0.2
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25-05-2018.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, een bestelling plaatst, een account aanmaakt, of u inschrijft voor een nieuwsbrief. Waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van BamBella. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. U accepteert het privacy beleid ook als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief een bestelling plaatst of een account aanmaakt.

BamBella respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en klanten die op welke manier dan ook in contact komen met ons. En draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wat zijn Persoonsgegevens

Als u bijvoorbeeld bij ons een product wilt bestellen of een acount aanmaakt of u aanmeld voor een nieuwsbrief vragen we u om persoonsgegevens zoals uw naam en adres. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u. Het verzamelen, bewaren en gebruiken van uw gegevens noemen we het ‘verwerken’ van uw persoonsgegevens. Dat is een begrip uit de wet. BamBella houdt zich bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de wet- en regelgeving, waaronder de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Waarom verzamelen wij persoongegevens

Voor het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten is het noodzakelijk om uw gegevens te ontvangen. Als u een bestelling plaatst is het noodzakelijk deze persoongegevens te ontvangen. We bewaren deze gegevens om onze diensten op een juiste manier uit te voeren en voor het bijhouden van een klanten administratie. In de wet wordt dit ‘de verwerking vanwege gerechtvaardigde belangen’ genoemd. Ook is dit noodzakelijk i.v.m wettelijke verplichtingen. Uw gegevens zoals uw email adres wordt gebruikt voor marketing doeleinden. Dit wordt niet aan derden verkocht, doorgegeven of op welk andere manier dan ook bekend gemaakt. Onder marketing doeleinden wordt verstaan versturen van nieuwsbrieven waarvoor u zich heeft aangemeld.

Welke gegevens verwerken wij

Algemene gegevens zoals uw naam adres telefoonnummer en mail adres .

Contact historie Hieronder wordt verstaan alle contact die in het verleden heeft plaatsgevonden. Denk hierbij aan opnamen telefonisch contact, mail contact, schriftelijk contact.

Onder schriftelijk contact kunt u ook verstaan persoonlijke gegevens die u heeft genoteerd over u zelf, omtrent artikelen die u wenste te retourneren of ruilen.

Van wie ontvangen wij deze gegevens

Deze gegevens heeft u aan ons doorgegeven om onze diensten aan u mogelijk te maken.

Als u een bestelling plaatst met Klarna achteraf betalen, gaat u een verband aan met een extern bedrijf. U verstrekt hierbij uw persoonlijke gegevens aan een derde partij. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beleid van derde partijen. Wij werken samen met Klarna en kunnen uw persoonlijke gegevens opvragen, doorgeven of controleren. Dit doen wij om onze dienstverlening aan u te verbeteren en u van dienst te kunnen zijn. Wij kunnen bijvoorbeeld contact opnemen met klarna, uw gegevens doorgeven om een betaaldatum te verschuiven of een vraag omtrent uw betaling/bestelling te stellen. Wij zijn absoluut nooit bevoegd om bestellingen te plaatsen onder uw naam.

Uw gegevens worden veilig bewaard op onze systemen en webwinkel archieven. Datalekken lossen we op en registreren we. Dat is volgens de wet ook verplicht

Uw Rechten

u heeft recht op inzage

Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens we van u hebben geregistreerd
en waarvoor we deze gebruiken.

U heeft Recht op aanpassing, verwijdering en beperking

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen als deze niet juist zijn. U
heeft bovendien het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen als uw
persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel
waarvoor ze zijn verwerkt, óf omdat u uw toestemming heeft ingetrokken en geen
andere geldige reden meer heeft voor de verwerking van uw gegevens. Ook heeft u het
recht op beperking van uw persoonsgegevens. Dit recht houdt in dat u kunt aangeven dat
uw gegevens tijdelijk niet gebruikt mogen worden. Hier kunt u gebruik van maken als uw
persoonsgegevens niet juist zijn, onrechtmatig worden verwerkt, niet langer nodig zijn voor
het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden verwerkt, of indien u bezwaar maakt tegen
de verwerking en uw bezwaar door ons nog in behandeling is.

U heeft Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Dit betekent dat u in bepaalde gevallen het recht heeft om ons te vragen de
persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, over te dragen aan uzelf en een andere
dienstverlener.

U heeft Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, als we uw
persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering
van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
Wij toetsen uw bezwaar zorgvuldig en stoppen indien nodig met de verwerking van uw
persoonsgegevens.

U kunt uw aanpassingen e.d. doorgeven via het kopje "Contact" in het menu of onderaan deze website.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren de gegevens zolang we dat wettelijk verplicht zijn en zo lang als nodig is voor
het doel waarvoor we de gegevens gebruiken. Over het algemeen geldt een wettelijke bewaartermijn van adminstratie van 7 jaar. Voor persoonsgegevens in een archief geldt geen wettelijke bewaartermijn.

Communicatie

Wanneer een u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van BamBella of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van BamBella of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

BamBella
0611748523
bambella@live.nl

Copyright

© Copyright BamBella Bontkraag Jassen Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site bambella.nl

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door BamBella Bontkraag Jassen of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie en afbeeldingen mogen worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten of afbeeldingen niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

BamBella voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. Mits van te voren kenbaar gemaakt(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

JA! Ik wil als eerste op de hoogte zijn van TOP aanbiedingen!

JA ik wil ook 10 EURO korting!
Meld mij nu aan!